Manažérsky a personálny Audit

ISG Line

ManagementVýsledky a výkony každého podniku sú ovplyvňované kvalitou spolupráce manažérskeho tímu. Tieto vzťahy a procesy je možné analyzovať a optimalizovať. Najčastejšie sledovanými oblasťami sú silné a slabé stránky, interpersonálna komunikácia, horizontálna i vertikálna spolupráca, odhad fluktuačných tendencií,…
Profesijné posudzovanie spôsobilosti manažmentu a celých pracovných tímov na najrôznejších úrovniach riadenia, ktoré je profesionálne pripravené nezávislou stranou nachádza stále širšie uplatnenie aj v podmienkach slovenského trhu.

Metóda:

  • Definícia zadania
  • Analýza požiadaviek a určenie cieľov
  • Prejednanie požiadaviek na výstupy
  • Vypracovanie časového harmonogramu
  • Vypracovanie štandardných podkladov pre analýzu jednotlivých účastníkov projektu
  • Realizácia štruktúrovaných analytických interview
  • Využitie psycho-diagnostických metód
  • Analýza a hodnotenie jednotlivých účastníkov projektu
  • Vypracovanie záverečnej správy obsahujúcej jednotlivé i porovnávacie analýzy
  • Návrhy na prijatie opatrení

Výsledok 

Výsledkom všetkých uskutočnených čiastkových aktivít je prijatie opatrení zameraných na podstatné zlepšenie efektivity a produktivity manažmentu a zamestnancov, zvýšenie osobnej motivácie, zlepšenie pracovnej atmosféry, odhalenie slabín a rezerv z hľadiska ďalšej perspektívy spoločnosti a lepšom prehľade činnosti jednotlivých členov manažmentu. 

Služby v medzinárodnom rozsahu