OUTPLACEMENT

Sme vašimi poradcami v personálnych záležitostiach                                         ISG - Trennlinie

Ponúkame Vám podporu nielen vo fáze expanzie, ale aj v čase reorganizácie tímov a pri prípadnom znižovaní počtu zamestnancov. Využitie nástrojov outplacementu Vám umožní korektné, menej konfliktné prekonanie situácií spojených s prepúšťaním zamestnancov a je zároveň prejavom korektnosti a zodpovednosti firmy k zamestnancom ktorí sa zaslúžili o jej rast. Poskytnutie outplacementu umocňuje pozitívny pohľad na firmu z interného aj externého pohľadu a pomáha budovaniu imidžu firmu ako korektného a dobrého zamestnávateľa.

Naše poradenstvo v outplacemente je zamerané na systematickú podporu zamestnanca v procesu rozviazania pracovného pomeru s ním (a aj následne), s cieľom jeho efektívneho zorientovania  sa na pracovnom trhu a opätovného zaradenia sa do pracovného procesu. V tomto procese nepreberáme úlohu “vyhľadávača práce”, ale naše poradenstvo je silnou a efektívnou podporou zamestnancovi ktorá mu vyhľadanie nového uplatnenia umožní. 

Naša poradenstvo pri outplacemente zahrňuje:

  • Orientačná konzultácia zamestnanca so seniorným poradcom tímu ISG – s cieľom nájsť optimálny proces postupu a definovať oblasti v ktorých je potrebná špecifická podpora
  • Analýza potenciálnej cieľovej skupiny – na základe trhovej situácie v konkrétnom odvetví, úrovne pracovného zaradenia
  • Informácia a podpora s rôznymi metódami prieskumu pracovného trhu 
  • Podpora pri príprava podkladov uchádzača o prácu (motivačný list, profesijný životopis, referencie
  • Podpora pri pracovných pohovoroch
  • Podpora pri aktívnom hľadaní prostredníctvom portálov, poradenskej siete, …
  • Individuálne poradenstvo v závislosti od konkrétnej potreby